Ward List of Abdurehman Nagar

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G10072021 PALANTHARA 761 705 0
2 G10072018 KOLAPPURAM SOUTH 638 622 0
3 G10072016 KOLAPPURAM NORTH 595 598 0
4 G10072015 IRUMBUCHOLA 740 798 0
5 G10072014 V K PADI 643 620 0
6 G10072013 ULLATTUPARAMBA 605 648 0
7 G10072011 AR NAGAR BAZAR 558 523 0
8 G10072008 KAKKADAMPURAM 793 730 0
9 G10072007 KUNNUMPURAM 776 803 0
10 G10072006 CHEPPIYALAM 703 672 0
11 G10072005 PALAMADATHIL CHINA 856 787 0
12 G10072004 PUTHIYATHPURAYA 810 752 0
13 G10072001 VALIYAPARAMBA 933 953 0
14 G10072003 KOTTAMCHAL 910 909 0
15 G10072002 PUKAYUR 868 841 0
16 G10072020 VETTATHUBAZAR 980 978 0
17 G10072019 MAMBURAM 916 935 0
18 G10072017 KOLAPPURAM CENTRE 555 555 0
19 G10072012 CHENDAPURAYA WEST 788 747 0
20 G10072010 CHENDAPURAYA EAST 690 721 0
21 G10072009 KODAKKALLU 800 812 0