19 തദ്ദേശ വാർഡുകളിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2023 മെയ് 30ന്
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്- സ്ഥാനാർത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി ചെലവ് കണക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് Sign-In ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020- ചെലവ് കണക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാത്ത സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ അയോഗ്യരാക്കി അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. (Information Corner ---> Notifications)
Current Election
BYE-ELECTION-(7) 2023 By Election (7) 30-05-2023
Nomination form distribution start date 04-05-2023 10:00 AM
Nomination form distribution end date 11-05-2023 03:00 PM
Nomination submission start date 04-05-2023 11:00 AM
Nomination submission end date 11-05-2023 03:00 PM
Nomination scrutiny start date 12-05-2023 10:00 AM
Nomination scrutiny end date 12-05-2023 04:00 PM
Nomination withdrawal end date 15-05-2023 03:00 PM
Polling Date 30-05-2023 07:00 AM - 06:00 PM
Counting Date 31-05-2023 10:00 AM

Information Corner

Govt Orders/Notifications
Press Releases
Announcement
SEC Proceedings
Circulars & Guidelines
Quotations
Careers

Knowledge Center

Delimitation

A Panchayat/ Municipality is a body corporate comprised of members/ councillors chosen by Direct election. For this purpose the Panchayat/ Municipal area is divided into territorial constituencies (to be known as wards for Municipalities and constituencies for Panchayats). Delimitation is the process of dividing Panchayats and Municipalities into as many constituencies or wards as there are seats (member/councillors) and fixing or refixing of the boundaries of the territorial constituencies for electing members.

View more

Reservations

As provided in the Constitution of India, Kerala Panchayat Raj Act and Kerala Municiplity Act, reservation of seats of members/councilors, offices of President/Chairperson, Standing Committee Chairman and Standing Committee members are made

View more

Voters

Once the draft electoral roll for a Local Self Government Institution is published, the claims and objections, if any, thereon have to be preferred before the Electoral Registration Officer (ERO).

View more

Authorised Officers

District Collectors have been designated as District Election Officers in all the 14 districts in the State. There is a Deputy Collector (Election) and an Assistant each in district to assist the District Election Officer.

View more

Preparation of Electoral Rolls

The electoral rolls for all the constituencies comprised in a Village Panchayat shall be prepared and revised by an electoral registration officer who shall be such officer of the Government or of a local authority as the State Election Commission may, in consultation with the Government, designate or nominate in this behalf.

View more

Election Officials

District Collectors have been designated as District Election Officers in all the 14 districts in the State. There is a Deputy Collector (Election) and an Assistant each in district to assist the District Election Officer.

View more

Candidates

A.243F and 243V of Constitution, Section 29 of Kerala Panchayat Raj Act and Section 85 of Kerala Municipality Act

View more

Model code of conduct

Model code of conduct for the guidance of political parties, functionaries and candidates.

View more

Electorates

# District Males Females Others Total Electorates
1 ALAPPUZHA 839,500 944,251 11 1,783,762
2 ERNAKULAM 1,254,539 1,335,795 34 2,590,368
3 IDUKKI 444,897 460,380 5 905,282
4 KANNUR 947,685 1,092,784 10 2,040,479
5 KASARGOD 502,241 546,815 6 1,049,062
6 KOLLAM 1,041,931 1,181,877 19 2,223,827
7 KOTTAYAM 780,781 833,285 10 1,614,076
8 KOZHIKODE 1,209,958 1,325,009 24 2,534,991
9 MALAPPURAM 1,630,207 1,726,495 46 3,356,748
10 PALAKKAD 1,120,987 1,216,844 20 2,337,851
11 PATHANAMTHITTA 502,902 576,026 3 1,078,931
12 THIRUVANANTHAPURAM 1,331,677 1,508,778 23 2,840,478
13 THRISSUR 1,267,714 1,424,715 23 2,692,452
14 WAYANAD 306,049 319,704 6 625,759
Total 13,181,068 14,492,758 240 27,674,066

Poll Manager

An app for Pre-Poll and Poll day activity management used by Polling officials. This app helps hassle free, accurate and quick hourly voter turnout data transmission from Polling Stations. Pre-poll & poll day online reporting, contact search facility, message broadcast, SOS message handling are the major features of Poll Manager.

LEARN MORE

eDrop

A web based solution for all activities related to posting of officials for election duty. The System randomly mixes all data and assigns the officials for polling duty against each polling station. Nearly three lakhs employees were posted for election to local self government during 2010 using eDROP.

LEARN MORE

Trend

Realtime Trend of counting and quick results for public, media and media centers. Counting data is collected from all the counting centers in real time. The system is designed such that it could handle very large of users.

LEARN MORE