Ward List of Naduvannur

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G11036001 KAVIL WEST 800 858 0
2 G11036002 KAVIL 649 687 0
3 G11036003 KAVUNTHARA 609 639 0
4 G11036004 KARUVANNUR SOUTH 592 630 0
5 G11036005 KARUVANNUR 578 594 0
6 G11036006 VALLORAMALA 616 701 0
7 G11036007 NADUVANNUR 784 834 0
8 G11036008 KAVUNTHARA EAST 685 731 0
9 G11036009 NADUVANNUR SOUTH 740 799 0
10 G11036010 NADUVANNUR EAST 617 645 0
11 G11036011 ANKAKKALARI 580 685 0
12 G11036012 KARUMPAAPPOYIL 752 797 0
13 G11036013 MANDHANKAVU 626 707 0
14 G11036014 THURUTHI MUKKU 638 750 0
15 G11036015 KAVUNTHARA SOUTH 653 687 0
16 G11036016 ELANKAMAL 841 853 0